TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest MULTIDORADCA – Radosław Rogiewicz. Z administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie – 661 112 445
 • pisemnie – przez formularz kontaktowy na stronie partnerskieklubybiznesu.pl zakładka „kontakt”.
 • osobiście lub pisemnie – ul. Chopina 2/4 lok. 204, 205, 87-800 Włocławek.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są lub będą:

 • w celu rejestracji konta na stronie www.partnerskiekb.pl, jego użytkowania na podstawie złożonego elektronicznie formularza oraz regulaminu;
 • w celu realizacji obowiązku prawnego związanego z rozliczeniem podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – po okresie bezpłatnej subskrypcji.

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu jest warunkiem niezbędnym do utworzenia konta.  

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe pobierane są bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:

 1. Upoważnieni pracownicy – w celach marketingowych jeżeli została wyrażona stosowna zgoda oraz w celach obsługi klubowiczów.
 2. operatorzy domeny, banki, operatorzy pocztowi, w tym kurierzy, firmy IT serwisujące sprzęt i, lub obsługujące systemy, oraz inne podmioty realizujące prace niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczenia usługi.

Poza wskazanymi powyżej odbiorcami dostęp do danych osobowych mogą mieć również organy nadzorcze w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach oraz każda osoba fizyczna, która będzie miała do tego uprawnienie wynikające z przepisów prawa lub posiadanych upoważnień lub pełnomocnictw lub wyroku sądu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane (wykorzystywane) do zakończenia subskrypcji. Po tym okresie wszelkie dane osobowe będzie przechowywana na potrzeby kontroli przez 5 lat a po tym okresie zostaną usunięte lub zanonimizowane, poza danymi identyfikacyjnymi niezbędnymi do weryfikacji czy został wykorzystany już okres bezpłatny korzystania z usługi.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:

 • otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 • zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
 • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.

W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.

Ewentualna odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.