Logowanie

Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z projektu PKB Mini (dalej: „Projekt”), który jest dodatkową usługą dla klientów korzystających z usług księgowości online w ramach wybranego banku.

1.2. Projekt jest organizowany i realizowany przez MULTIDORADCA – Radosław Rogiewicz z siedzibą w miejscowości Włocławek (87-800) przy ul. Cienistej 10E, NIP: 8911072149, REGON: 910945957 (dalej: „Organizator”).

1.3. Projekt ma na celu umożliwienie uczestnikom uczestnictwa w networkingu online, nawiązania nowych relacji biznesowych i pozyskania nowych klientów.

1.4. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Aby wziąć udział w Projekcie i korzystać z platformy, uczestnik musi dokonać rejestracji.

2.2. Uczestnik otrzymuje 3 miesiące bezpłatnego korzystania z platformy (okres próbny).

2.3. Po upływie 3 miesięcy bezpłatnego korzystania, aby kontynuować korzystanie z platformy, uczestnik musi dokonać zakupu jednego z 4 dostępnych pakietów: PKB Mikro, PKB Silver, PKB Black lub PKB VIP.

2.4. Płatności za korzystanie z platformy będą pobierane cyklicznie, co do zasady co miesiąc. W przypadku braku zapłaty, dostęp Uczestnika do platformy zostanie zablokowany, a jego dane nie będą widoczne dla pozostałych uczestników Projektu. Opłata za pakiet PKB Mikro wynosi 200 zł netto.  Uiszczenie opłaty daje dostęp do platformy na jeden miesiąc. W przypadku uiszczenia opłaty, dostęp do platformy jest automatycznie odnawiany.

2.5. Usunięcie danych uczestnika następuje na podstawie wniosku uczestnika. Organizator utrzymuje bazę byłych uczestników Projektu, dostępną tylko dla administratora, w celu weryfikacji, czy dany uczestnik już wykorzystał darmowy okres próbny.

3. Pakiety i usługi

3.1. Wybór pakietu PKB Mikro umożliwia uczestnikowi:

     3.1.1. Onboarding online – dedykowany webinar wprowadzający dla członków, mający na celu szczegółowego przedstawienia korzyści i zasad działania PKB Mikro;

     3.1.2. Spotkania biznesowe w trybie on-line (prowadzone nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), dedykowane dla członków PKB Mikro, organizowane i prowadzone przez Organizatora (z udziałem zaproszonych ekspertów, członków PKB itp.), mające na celu wsparcie członków PKB Mikro w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz wyszukiwaniu nowych partnerów biznesowych;

     3.1.3. Dostęp do bazy uczestników PKB Mikro;

     3.1.4. Zaproszenie na organizowane przez PKB wydarzenia biznesowe, mecze, spotkania, wyjazdy – warunki uczestnictwa i koszt udziału ustalane będą każdorazowo przez Organizatora.

3.2. Wybór pakietu PKB Silver obejmuje wszystkie korzyści pakietu PKB Mikro, a także:

     3.2.1. Umożliwienie reklamy na regionalnym i ogólnopolskim fanpage’u PKB, prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook.com;

     3.2.2. Umożliwienie reklamy na ogólnopolskiej zamkniętej grupie Klubów Biznesu, prowadzonej na portalu społecznościowym Facebook.com;

     3.2.3. Umożliwienie promocji w ogólnopolskim newsletterze – 2 (dwa) razy w miesiącu;

     3.2.4. Zapewnienie informacji o organizowanych spotkaniach biznesowych, webinarach i szkoleniach;

     3.2.5. Zapewnienie dostępu do innych narzędzi, które powstaną w przyszłości w ramach rozwoju Projektu PKB, dostępnych w ramach podstawowego członkostwa PKB.

3.3. Wybór pakietu PKB Black obejmuje wszystkie korzyści pakietu PKB Silver, a także:

     3.3.1. Wsparcie koordynatora – usługa obejmuje działania mające na celu wsparcie sprzedaży produktów/usług oferowanych przez Klubowicza, w tym wsparcie w komunikacji z Partnerami PKB, koordynowanie pierwszych spotkań ze wskazanymi przez Klubowicza Partnerami PKB;

     3.3.2. Możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy Nieruchomości i/lub Grupy Stref Ekonomicznych, działających w ramach Klubu Biznesu.

3.4. Pakiet PKB VIP – warunki ustalane są indywidualnie.

3.5. Ceny pakietów PKB Silver, PKB Black i PKB VIP zostaną przedstawione na prośbę uczestnika zainteresowanego ich zakupem.

4. Proces rejestracji

4.1. Aby wziąć udział w Projekcie i korzystać z platformy, konieczne jest dokonanie rejestracji na platformie.

4.2. Rejestracja na platformie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej. W formularzu należy podać wszystkie dane wymagane przez Organizatora, w tym, lecz nie wyłącznie, nazwę firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe muszą być prawidłowo wypełnione.

4.3. W trakcie procesu rejestracji, potencjalny uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji. Bez wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu, rejestracja na platformie nie jest możliwa.

4.4. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, uczestnik uzyskuje dostęp do platformy i możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Projektu PKB Mini, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.2. Zgodnie z art. 12-14 RODO załącznikiem do niniejszego regulaminu są szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6. Zmiany w Regulaminie

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmieniania postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności uzasadnienia.

6.2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez publikację zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu.

6.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, chyba że inny termin wejścia w życie zmian jest wyraźnie wskazany w informacji o zmianie.

7. Rozwiązanie umowy

7.1. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie, informując o tym Organizatora za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

7.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie skutkuje zablokowaniem dostępu do konta uczestnika i zaprzestaniem dostarczania usług. Usunięcie danych uczestnika następuje na podstawie wniosku uczestnika.

8. Odpowiedzialność

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników podjęte na podstawie informacji uzyskanych w ramach Projektu.

8.2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych podczas rejestracji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprawdziwości lub niekompletności.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.